Повідомлення про помилку

  • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Положення про відділ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансовий відділ виконкому Покровської

районної в місті  ради

1. Загальні положення

1.1.      Фінансовий відділ виконкому Покровської районної в місті ради (надалі – відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету районної в місті ради.

1.2.      Відділ утворюється й ліквідується відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням районної в місті ради в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності виконкому.

1.3.      Відділ підзвітний й підконтрольний районній в місті раді,  підпорядкований її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

1.4.      Відділ є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в Управлінні Державної казначейської служби у Покровському районі, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки зі своїм найменуванням.

1.5.      Відділ є неприбутковою організацією, що утримується коштом районного в місті бюджету і не має права розподілу отриманих доходів серед працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.6.      Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом та іншими законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської і районної в місті рад та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями міського голови, голови районної в місті ради, інструкціями, наказами та вказівками Міністерства фінансів України та фінансових органів вищого рівня, Регламентом виконавчого комітету районної в місті ради, Системами управління якістю та інформаційною безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

Основними завданнями та функціями відділу є:

2.1.      Організація та управління виконанням районного в місті бюджету.

2.2.      Координація діяльності учасників бюджетного процесу  з питань  виконання районного в місті бюджету.

2.3.      Проведення фінансування передбачених районним в місті бюджетом видатків.

2.4.      Забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства за всіма напрямами й видами витрат на кожній стадії бюджетного процесу.

3. Обов’язки

3.1.      На підставі визначеного міською радою складу доходів та видатків здійснення функції зі складання районного в місті бюджету, підготовка проекту рішення про районний в місті бюджет та подання його на розгляд виконкому районної в місті ради та затвердження районній раді. Забезпечення організації виконання бюджету, унесення змін до нього, звітності, та оприлюднення інформації про районний в місті бюджет відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.      Проведення фінансування передбачених районним у місті бюджетом видатків на:

-          утримання виконавчого органу ради, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Покровському районі», КУ «Будинок нічного перебування» Криворізької міської ради,   дитячо-юнацьких спортивних шкіл району;

-          підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування й потребують сторонньої допомоги;

-          проведення заходів у галузі соціального захисту, культури, спорту, молоді, сім’ї, жінок та дітей, розвитку місцевого самоврядування;

-          оплату послуг щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною;

-          утримання об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі виконкому районної в місті ради.

3.3.      Проведення фінансування видатків за рахунок:

-          міжбюджетних трансфертів, визначених рішенням про міський бюджет;

-          коштів цільових фондів, утворених районною в місті радою;

-          коштів резервного фонду, утвореного районною в місті радою.

3.4.      Надання інформаційних матеріалів, доповідей виконкому районної в місті ради та фінансовому управлінню виконкому міської ради.

3.5.      Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, підприємств, установ і організацій, які надходять до фінансового відділу.

3.6.      Участь у роботі комісій виконкому районної в місті ради з питань, що належать до його компетенції.

3.7.      Унесення пропозицій до виконкому районної в місті ради з підготовки проектів регуляторних актів, перегляду, відстеження результативності їх впливу.

3.8.      Забезпечення функціонування та постійне вдосконалення системи управління якістю та інформаційної безпеки публічних послуг у відділі.

3.9.      Підготовка проектів рішень районної в місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної в місті ради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.10.    Забезпечення інформаційної підтримки ресурсів, розміщених на сайті «Криворізький ресурсний центр», які за своїм змістом належать до компетенції відділу.

3.11.    Розгляд та надання відповідей на інформаційні запити у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.12.    Забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації та надання первинної правової допомоги з питань, віднесених до компетенції відділу.

4. Права

Відділ має право:

4.1.      Здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного в місті бюджету.

4.2.      Проводити перевірки бюджетних установ, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного в місті бюджетів, щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямами і видами витрат.

4.3.      Уживати заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

4.4.      Одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного в місті бюджету.

4.5.      Розміщувати тимчасово вільні кошти районного в місті бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.6.      Передавати активи одній або кільком, виключно неприбутковим, організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення діяльності.

4.7.      Проводити наради та семінари, видавати накази з питань, що належать до компетенції відділу.

4.8.      Здійснювати адміністрування розділів сайту «Криворізький ресурсний центр» або їх частин, де розміщуються інформаційні ресурси, які за своїм змістом належать до компетенції відділу.

5. Організація роботи

5.1.      Відділ працює відповідно до перспективних і поточних планів, що затверджуються рішенням виконкому районної в місті ради, та календарних планів роботи виконавчого комітету, що затверджуються головою районної в місті ради.

5.2.      Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» головою районної в місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. 

5.3.      На посаду працівників відділу призначаються особи, які мають вищу економічну освіту.

5.4.      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади головою районної в місті ради.

5.5.      Начальник відділу має заступника. У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує заступник.

5.6.      Начальник відділу:

5.6.1    несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

5.6.2    визначає обов’язки працівників відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

5.6.3    видає в межах повноважень відділу накази, організовує та контролює їх виконання;

5.6.4    представляє відділ в усіх установах, підприємствах та закладах;

5.6.5    координує взаємовідносини з відділами, комітетами, управлінням, службами виконкому районної в місті ради;

5.6.6    формує кадровий резерв на працівників відділу;

5.6.7    подає пропозиції голові районної в місті ради щодо:

5.6.7.1 заміщення вакансій в відділі;

5.6.7.2 присвоєння посадовим особам чергових рангів;

5.6.7.3 заохочення працівників відділу за результатами роботи;

5.6.7.4 структури відділу;

5.6.7.5 установлення розміру надбавок посадовим особам;

5.6.7.6 застосування стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

5.7. Працівники відділу виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.