Повідомлення про помилку

  • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування виконкому Покровської районної в місті ради

1. Загальні положення

1.Відділ з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування виконкому Покровської районної в місті ради (надалі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної в місті ради.

2.Відділ утворюється й ліквідується відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням районної в місті ради в межах затвердженої нею структури за пропозицією голови районної у місті ради.

3.Відділ підзвітний й підконтрольний районній в місті раді, підпорядкований її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

4.Відділ має свою печатку та штампи.

5.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської та районної в місті рад та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями міського голови та голови районної у місті ради, у межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, Регламентом виконавчого комітету районної в місті ради, Системами управління якістю та інформаційною безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

          Основними завданнями та функціями відділу є:

1.Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

2.Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

3.Заохочення працівників до службової кар’єри, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому.

4.Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин і ведення кадрового діловодства.

3. Обов’язки

1.Прийом від претендентів на заміщення вакантних посад відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору.

2.Підготовка запитів про перевірку відомостей щодо осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, та  довідок про результати спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

3.Підготовка  матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконкому районної в місті ради, його структурних підрозділів

4.Підготовка запитів про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

5.Розгляд та внесення пропозицій щодо проведення стажування у виконкомі районної в місті ради, підготовка документів для стажування, здійснення контролю за його проведенням.

6.Обчислення стажу роботи працівників.

7.Дотримання порядку щодо встановлення надбавок за вислугу років.

8.Підготовка графіка відпусток працівників виконкому районної в місті ради та контроль за наданням щорічних та додаткових відпусток відповідної тривалості.

9.Оформлення та видача службових посвідчень, довідок з місця роботи, реєстрація і заповнення листків тимчасової непрацездатності, здійснення обліку робочого часу працівників виконкому районної в місті ради.

10.Здійснення роботи щодозаповнення, обліку і зберігання трудових книжок та особових справ працівників виконкому.

11.Проведення роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

12.Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного надання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

13.Здійснення організаційного забезпечення атестації, щорічного оцінювання виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків; надання методичної допомоги з відповідних питань.

14.Здійснення організаційно-методичного керівництва формуваннякадрового резерву.

15.Участь у впорядкуванні структури виконкому.

16.Здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни у виконкомі районної в місті ради.

17.Підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам.

18.Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб.  

19.Підготовка довідок, інформацій, методичних матеріалів з питань кадрової роботи, служби в органах місцевого самоврядування.

20.Ведення локальної системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» з метою електронного обліку особових справ працівників виконкому.

21.Розгляд заяв, пропозицій, звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції відділу.

22.Здійснення обліку військовозобов’язаних виконкому районної в місті ради.

23.Надання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.

24.Забезпечення функціонування системи управління якістю у відділі. Інформаційна підтримка ресурсів, розміщених на порталі «Криворізький ресурсний центр», що за своїм змістом належать до компетенції відділу.

4. Права

Відділ має право:

1.Перевіряти дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконкомі районної в місті ради та його структурних підрозділах.

2.Одержувати в установленому  порядку від посадових осіб виконкому районної в місті ради та інших осіб документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, а також інформації з обмеженим доступом.

3.Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, підприємствами, організаціями та установами з питань, що перебувають у компетенції відділу.

4.Брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах при розгляді питань, які належать до компетенції відділу.

5.Брати участь у засіданнях районної в місті ради та її виконавчого комітету.

5. Організація роботи

1.Відділ працює відповідно до перспективних і поточних планів, що затверджуються рішенням виконкомурайонної в місті ради,та календарних планів роботи виконавчого комітету, що затверджуються головою районної у місті ради.

2.Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

3.Відділ очолює завідувач. У разі відсутності завідувача його обов’язки виконує спеціаліст відділу.

4.Завідувач відділу:

4.1 несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

4.2 визначає обов’язки працівників відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

4.3  видає в межах повноважень відділу розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

4.4  представляє відділ в усіх установах, підприємствах та закладах;

4.5 формує кадровий резерв на працівників відділу;

4.6 подає пропозиції голові районної у місті ради щодо:

- заміщення вакансій у відділі;

- присвоєння посадовим особам чергових рангів;

- заохочення працівників відділу за результатами роботи;

- структури відділу;

- установлення розміру надбавок посадовим особам;

- застосування стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

5. Відділ утримується за рахунок коштів районного в місті бюджету. Штатний розпис і фонд оплатипраці працівників відділу визначається головою районної у місті ради в межах загальної чисельності оплати праці працівників виконкому районної в місті ради.

6. Працівники відділу виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.