Повідомлення про помилку

  • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Положення про відділ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ економіки та промисловості виконкому Покровської районної в місті ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки та промисловості виконкому Покровської районної в місті ради (надалі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної в місті ради.

1.2. Відділ утворюється й ліквідується відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням районної в місті ради в межах затвердженої нею структури за пропозицією голови районної у місті ради.

1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний районній в місті раді, підпорядкований її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської, районної в місті ради та їх виконкомів,  розпорядженнями міського голови, голови районної у місті ради, у межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Регламентом виконкому районної в місті ради, Системами управління якістю та інформаційною безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування, а також цим  Положенням.    

2. Основні завдання та  функції

2.1. Сприяння комплексному соціально-економічному та культурному розвитку району.

2.2. Участь у розробці заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів промислових підприємств району.

2.3.  Проведення моніторингу розрахунків населення району за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

2.4. Забезпечення належного функціонування підприємств комунальної форми власності щодо збереження та утримання комунального майна територіальної громади міста.

2.5. Координація реалізації заходів промислових підприємств, установ та організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.6. Забезпечення населення району оперативною інформацією про найважливіші події в соціальному та суспільному житті району шляхом інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані офіційного веб-сайта виконкому.

3. Обов'язки

3.1. Підготовка програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання її на затвердження районної в місті раді, організація її виконання, надання звітів про хід і результати її виконання.

3.2. Унесення пропозицій виконкому міської ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком району, задоволенням потреб населення.

3.3. Надання пропозицій та участь у реалізації заходів міської програми соціально-економічного розвитку міста на території району та Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на відповідні роки.

3.4. Залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в соціально-економічному розвитку району, координація цієї роботи на території району.

3.5. Участь у складанні балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території району.

3.6. Здійснення попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району, унесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку суб’єктів господарювання, унесення у разі потреби до відповідальних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.

3.7. Участь у розробці заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, упровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використанні вторинних ресурсів і відходів виробництва.

3.8. Інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що реалізує державну промислову політику, у разі виявлення порушень при здійснення операцій з металобрухтом, для вжиття ним відповідних заходів.

3.9. Розгляд проектів планів підприємств і організацій, що  належать до комунальної власності міста, унесення до них зауважень і пропозицій, контроль за їх виконанням.

3.10. Надання пропозицій виконкому міської ради на розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для території району.

3.11. Забезпечення впровадження й функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою публічних послуг у виконкомі районної в місті ради.

3.12. Аналіз та узагальнення основних річних (квартальних) результативних показників господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, і подання їх до відповідних галузевих відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради; узагальнених матеріалів за І півріччя та рік – до управління комунальної власності міста виконкому міської ради.

3.13. Ужиття заходів спільно з виконавчими органами міської ради щодо покращення фінансового стану  та утримання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності та розташовані на території району, ліквідації їх збитковості та підвищення прибутковості, унесення пропозицій з проведення санації, зміни структури їх управління.

3.14. Унесення до міської ради пропозицій щодо створення, ліквідації,  реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної форми власності та розташовані на території району; спільно з уповноваженими органами виконкому міської ради здійснення за дорученням  міської ради заходів щодо їх ліквідації, реорганізації, перепрофілювання.

3.15. Організація та проведення інвентаризації майна комунальних підприємств, закладів і установ, розташованих на території району, і спільно з галузевими виконавчими органами міської ради здійснення аналізу матеріалів інвентаризації, який надається до управління комунальної власності міста виконкому міської ради; участь у роботі комісій зі списання основних засобів, що належать до комунальної власності й розташовані на території району, їх обстеження та ліквідація.

3.16. Контроль за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності міста Кривого Рогу, за переданим їм до оперативного управління (господарського відання) майном територіальної громади міста Кривого Рогу; участь у заходах щодо приймання-передачі справ та комунального майна при зміні керівників. 

3.17. Забезпечення шляхом взаємодії із суб’єктами господарювання збереження об'єктів нерухомості та інших основних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, їх ефективне використання, недопущення існування покинутих напризволяще об’єктів.

3.18. Надання до управління комунальної власності міста виконкому міської ради інформації про перелік вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об’єктів з відповідними уповноваженими органами виконкому міської ради) з метою передачі їх в оренду.

3.19. Погодження:

3.19.1 заяв про укладання договорів оренди комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, у тому числі на конкурсних засадах, подані фізичними та юридичними особами до управління з питань надання адміністративних послуг чи управління комунальної власності міста виконкому міської ради; контроль спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської ради стану утримання та збереження комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільове використання об’єктів оренди; участь в обстеженні технічного стану об'єктів оренди;

3.19.2 умов відчуження (продажу) об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу й розташовані на  території району.

3.20. Ужиття заходів щодо виявлення безхазяйного та відумерлого майна на території району, забезпечення його збереження, збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до чинного в місті порядку.

3.21. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна, відповідно до графіків перевірок управління комунальної власності міста виконкому міської ради, та щоквартальне надання звіту до управління комунальної власності міста виконкому міської ради про його результати.

3.22. Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативних актів, проведення нарад, семінарів з питань, що стосуються їх діяльності.

3.23. Здійснення на території району заходів щодо реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян та рішень міської ради з цих питань.

3.24. Участь у підготовці проектів регіональних та місцевих програм охорони довкілля.

3.25. Інформування населення району про стан довкілля; організація екологічної освіти та виховання громадян.

3.26. Здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, залучення у визначеному законодавством порядку до цих робіт суб’єктів господарювання та населення району.

3.27. Здійснення на території району контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

3.28. Унесення пропозицій:

3.28.1 на розгляд міської ради щодо ухвалення рішень про організацію територій і об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, та підготовка клопотання перед відповідними державними органами про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятки  природи, історії або культури, які охороняються законом;

3.28.2 до відповідних органів для прийняття заходів реагування до суб’єктів господарювання в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

3.29. Надання пропозицій до виконавчих органів міської ради щодо визначення в межах району території для розміщення відходів.

3.30. Здійснення контролю за організацією охорони водойм, додержання режиму використання територій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

3.31. Сприяння організації охорони й збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району.

3.32. Виявлення безхазяйних відходів, розміщених на території району, та вжиття заходів для визначення їх власників.

3.33. Здійснення на території району контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими й виробничими відходами, розгляд справ про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд відповідних державних органів.

3.34. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3.35. Роз’яснення законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання й заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

3.36. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району.

3.37. Розробка заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій для створення нових робочих місць.

3.38. Організація й проведення роботи щодо оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

3.39. Забезпечення здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної в місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.

3.40. Упровадження сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.

3.41. Забезпечення вирішення питання поетапного дооснащення наявних систем одержання та обробки інформації у виконкомі районної в місті ради сучасною комп'ютерною і телекомунікаційною технікою.

3.42. Сприяння розвитку та впровадженню сучасних  комп'ютерних інформаційних технологій у системі державного управління, сферах фінансовій, освіти, підприємницькій діяльності, надання медичної, правової допомоги та інших.

3.43. Забезпечення:

3.43.1 формування та підтримки в актуальному стані на порталі «Криворізький ресурсний центр» електронних інформаційних ресурсів міста як розпорядника відповідної публічної інформації;

3.43.2 надання у визначеному порядку інформації на виконання документів, що надійшли від органів державної влади, на електронних та  паперових носіях за своїм напрямом роботи.

3.44. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв'язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади міста Кривого Рогу.

3.45. Ужиття заходів щодо своєчасного розгляду заяв та скарг громадян, які направляються у відділ.

3.46. Здійснення погоджувальних процедур, що надаються службою «Одного вікна», які визначаються рішенням виконкому районної в місті ради.

3.47. Забезпечення реалізації державної політики з питань створення, використання, розвитку та захисту електронних інформаційних ресурсів району щодо їх формування та підтримки в актуальному стані, підвищення якості та доступності.

3.48. Здійснення моніторингу наповнюваності та організація контролю за функціонуванням місць паркування на території району.

3.49. Здійснення базових, повторних, періодичних відстежень регуляторних актів, їх регуляторний вплив на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища в порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.50. Надання пропозицій до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної в місті ради та її виконавчих органів, прийняті в межах повноважень.

4. Права

Працівники відділу мають право:

4.1. Брати участь у роботі засідань ради, виконкому, постійних комісій, розробляти і вносити проекти рішень для розгляду районною в місті радою та  виконкомом, проекти розпоряджень голови районної у місті ради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Брати участь у перевірках підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством та у межах наданих повноважень.

4.3. Готувати і скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. У встановленому порядку використовувати відповідну інформацію та інші дані від підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов’язків. 

5. Організація роботи

5.1. Відділ працює відповідно до перспективних і поточних планів, що затверджуються рішенням виконкому районної в місті ради, та календарних планів роботи виконавчого комітету, що затверджуються головою районної у місті ради.

5.2. Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

5.3.Відділ очолює завідувач. У разі відсутності завідувача його обов’язки виконує спеціаліст відділу.

5.4. Завідувач відділу:

5.4.1 несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

5.4.2 визначає обов’язки працівників відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

5.4.3 представляє відділ у всіх установах, підприємствах та закладах;

5.4.4 формує кадровий резерв на працівників відділу;

5.4.5 подає пропозиції голові районної у місті ради щодо:

5.4.5.1 заміщення вакансій у відділі;

5.4.5.2 присвоєння посадовим особам чергових рангів;

5.4.5.3 заохочення працівників відділу за результатами роботи;

5.4.5.4 структури відділу;

5.4.5.5 установлення розміру надбавок посадовим особам;

5.4.5.6 застосування стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

5.5. Відділ утримується за рахунок коштів районного в місті бюджету. Штатний розпис і фонд оплати праці працівників відділу визначається головою районної у місті ради в межах загальної чисельності оплати праці працівників виконкому районної в місті ради.

5.6. Працівники відділу виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.